yaraplus پاراپلاس

Biography

 بازاریابی دیجیتال صرف نظر از بخش ، بدون در نظر گرفتن مارک هایی که ما را ترجیح داده اند ، با در نظر گرفتن آنچه می توانیم به عنوان تیم برای آنها انجام دهیم ، جلو می رویم. از هویت شرکتی گرفته تا مدیریت رسانه های اجتماعی ، از مطالعات روابط عمومی تا فیلم برداری با عکس و عکس ، نیازهای یک برند را تعیین می کنیم و استراتژی های مربوط به این بخش را تعیین می کنیم.

شرکت تبلیغاتی دیجیتال و محیطی در مشهد  یاراپلاس